.

Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Mια σύμβαση κύριας δικαιόχρησης (Master Franchising ) είναι μια συμφωνία στην οποία ο κύριος δικαιοπάροχος (ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος) εναποθέτει όλες τις δραστηριότητες για μια ορισμένη περιοχή σε πρόσωπο ή οντότητα, που ονομάζεται "κύριος δικαιοδόχος".

Το Master Franchising είναι μια μέθοδος που έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα συστήματα δικαιόχρησης. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής πηγάζει από τα οφέλη  από τον αυξημένο ρυθμού ανάπτυξής λόγω του sub-franchising.

O ιδανικός master franchisee

O ιδανικός υποψήφιος είναι ένα ισχυρό άτομο ή εμπορική επιχείρηση, με παρουσία και δραστηριότητα σε λιανικό εμπόριο ή άλλη υπηρεσία στη χώρα ενδιαφέροντος. Ιδανικά η επιτυχημένη συνεργασία είναι εφικτή με ομάδες με υψηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, έχουν ισχυρή γνώση της αγοράς και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις υπηρεσίες έμπειρων επαγγελματιών που ασχολούνται με την εστίαση. Στην ιδανική περίπτωση, προτιμούνται εταιρείες που εμπλέκονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους: υπηρεσίες τροφίμων, εστίασης, φιλοξενίας, λιανικής, παρασκευής ή διανομής τροφίμων, ακίνητης περιουσίας, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή ψυχρής αποθήκευσης.

Αναζητούμε ομάδες (ή μεμονωμένους επενδυτές) που έχουν:

•  το χρηματικό κεφάλαιο για να λειτουργήσει η επιχείρηση και να ανταποκριθεί ή να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
•  τους πόρους για να δημιουργήσουν μια υγιή επιχείρηση ή να έχουν μια θέση επί του παρόντος στα
•  σαφή κατανόηση της οικονομικής και χρονικής δέσμευσης σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας δικαιόχρησης
•  γνώση ή/και κατανόηση της εξυπηρέτησης πελατών, P&L, ανάπτυξης ακινήτων