Bezoek campus Virga Jesse - Jessa Ziekenhuis - Liferay DXP (2024)

 • Home
 • Patiënten
 • Professionals
 • Praktisch
 • Raadplegingsgids
 • Kinderen
 • Contact
 • Zoeken
 • Zoeken

Praktisch

Bezoek

Ons bezoekbeleid

Bezoek campus Virga Jesse

Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +

Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -

Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Ga Terug

Laatste wijziging: 02 juli 2023

Samengevat

Bezoek inplannen ook niet meer nodig op campus Virga Jesse.

Let op!
Als bezoeker heb je op campus Virga Jesse nog steeds een QR-sleutel nodig om een standaard parkeertarief aan de parkeerautomaat te bekomen. Vraag deze aan de patiënt bij wie je op bezoek komt.

 • Bezoek isdagelijksmogelijk (ook op de dag van opname).
 • Maximum4 bezoekers per dag per patiënt
 • Maximum2bezoekers op hetzelfde tijdstip per patiënt (i.p.v. 1 bezoeker)
  Voorbeeld: Dochter en zoon komen moeder bezoeken. Ze mogen samen komen om 17u
 • Maximum2uur (i.p.v. 1 uur)
  Voorbeeld: Dochter en zoon komen moeder bezoeken om 17u. Zij mogen blijven tot19u.
 • Bezoekuren:16u – 20u,tenzij anders vermeld bij deuitzonderingen.

Wanneer is een bezoek niet mogelijk?

 • Veiligheid primeert. Daarom kan je enkel op bezoek komen als je de afgelopen 7dagen geen symptomen (koorts ≥ 37,5°C, moeilijke ademhaling, hoesten, reuk- en/of smaakverlies) vertoonde en niet positief testte op COVID-19.

Hoe verloopt je bezoek?

  • Vanuit de inkomhal ga je rechtstreeks naar de infobalie van de afdeling. Op het document met de QR-sleutelvind je de snelste weg naar jouw afdeling.
  • Ontsmet steeds je handenals je het ziekenhuis binnenkomt en verlaat.
  • Het dragen van eenmondneusmaskerblijft aanbevolen.
  • Op de afdeling moet je je aanmelden en eventueel voorzien van de nodige beschermingskledij.Ontsmet je handen opnieuwbij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
  • Bezoek vindt altijd plaatsin de kamer van de patiënten niet in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis. Verlaat tijdens dit bezoek ook de kamer niet.
  • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting.
  • Vertrek na je bezoek onmiddellijk weer naar huis.

  Bezoek bij een stervende patiënt

  • De arts bepaalt wanneer er van de algemene bezoekregeling kan afgeweken worden om een patiënt bij te staan op zijn laatste dagen.
  • Het bezoek wordt beperkt tot max. zes personen uit de naaste omgeving (bv. ouders, partner, kinderen). Hiervan mogen er slechts twee personen tegelijk bij de patiënt gedurende 30 minuten. Zij blijven steeds bij de patiënt op de kamer en betreden geen gemeenschappelijke ruimtes.

  Bij wie kan je terecht bij vragen?

  Heb je nog vragen bij deze bezoekregeling? Neem dan contact op met de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen.

  Al dezerichtlijnen gelden ook wanneer je gevaccineerd bent.

  Cookie instellingen

  Cookies beheren

  Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, enz. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier.

  Cookies beherenAlle cookies accepteren

  Bewaar je voorkeur

  Bezoek campus Virga Jesse - Jessa Ziekenhuis - Liferay DXP (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Twana Towne Ret

  Last Updated:

  Views: 6098

  Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Twana Towne Ret

  Birthday: 1994-03-19

  Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

  Phone: +5958753152963

  Job: National Specialist

  Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

  Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.